Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС уважи възражение на Хайгухи Хачик Бодикян – председател на Административен съд – Хасково срещу недопускането ѝ до участие в конкурс

29 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 182, ал. 5 от Закона за съдебната власт уважи възражението на Хайгухи Хачик Бодикян – административен ръководител – председател на Административен съд – Хасково, срещу недопускането ѝ до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 34/06.11.2018 г. конкурс за повишаване и заемане на 9 длъжности „съдия“ във Върховния административен съд. Колегията допусна съдия Бодикян до участие в конкурса.

Магистратът обжалва пред Съдийската колегия решение на Комисията за атестирането и конкурсите, която приема, че не отговаря на изискванията за уседналост и следва да бъде допусната до участие в посочения конкурс.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд