Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС реши, че решение по т. 23.2 от протокол № 48/08.11.2012 г. на Висшия съдебен съвет вече не създава задължения за административните ръководители на прокуратурите, поради това че е постигнало целта си и изчерпало своето значение

30 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че решение по т. 23.2 от протокол № 48/08.11.2012 г. на Висшия съдебен съвет вече не създава задължения за административните ръководители на прокуратурите, поради това че е постигнало целта си и изчерпало своето значение.

В резултат на посоченото решение регулярно са постъпвали доклади от прокуратурите на Република България по апелативни райони за извършени проверки относно спазването на принципа за случайното разпределение на преписките и делата.

Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС разглежда актове на ИВСС по извършени планове, тематични и проверки по сигнали в органите на досъдебното производство. Констатациите от Актовете на Инспектората за спазване принципа на чл. 9 ЗСВ в прокуратурите са положителни и няма констатирани пропуски в тази насока. Спазването на принципа на случайно разпределение на преписките е част и от предмета на годишните контролно-ревизионни проверки на всяка окръжна и апелативна прокуратура.

Разгледаните и приети от Комисията Актове от годишни планови проверки на ИВСС от приетия анализ по изпълнение на решение на ВСС относно спазване на принципа на случайно разпределение на преписки в прокуратурите на Република България в периода 01.01.2014 г. – 31.12.2015 г. и от постъпващата обобщена информация от ВКП за извършените проверки в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 48/08.11.2012 г., следва извода за отпадане на необходимостта от такива проверки, в изпълнение на цитираното решение на ВСС, поради постигане на целените с него резултати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд