Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия определи чрез жребий състава на конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване в длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализирана прокуратура

30 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименни списъци на хабилитираните преподаватели по наказателно право и на магистрати от Националната следствена служба, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване в длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализирана прокуратура.

Поименния списък на следователите, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, отговарят на условията на чл. 189, ал. 5, т. 10 и ал. 9 от ЗСВ –  определени са от събранието на следователите в НСлС, придобили са статут на несменяемост и през последните пет години не им е било налагано дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила решение.

Чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с чл. 189, ал. 5, т. 10 от ЗСВ и чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., бе определен поименният състав на конкурсната комисия. Като редовни членове са избрани:

- Лъчезар Георгиев Лазаров - следовател в НСлС, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС;

- Илия Станков Илиев - следовател в Национална следствена служба;

- Владимир Иванов Дешев - следовател в Национална следствена служба;

- Мария Панева Стойчева - следовател в Национална следствена служба;

- проф. д-р Румен Владимиров - хабилитиран преподавател по наказателно право в Нов български университет.

Жребият определи като резервни членове:

- Валентин Димитров Кирилов - прокурор във ВКП, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС;

- Симеон Николов Алексов - следовател в Национална следствена служба;

- доц. д-р Юлиана  Младенова Матеева  - хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненския свободен университет.

Конкурсът за преместване в длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура е обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 31/28.11.2018 г. (обн. ДВ, бр. 100/04.12.2018 г.)

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд