Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС разкри длъжност „служител по сигурността на информацията“ в Окръжна прокуратура – Търговище и длъжност „прокурорски помощник“ в Окръжна прокуратура - Бургас

30 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на 1 щ. бр.  за длъжност „главен специалист – класифицирана информация“ в 1 щ. бр. за длъжност „служител по сигурността на информацията“ в Окръжна прокуратура – Търговище.

Съгласно утвърденото длъжностно разписание на Окръжна прокуратура – Търговище, прокуратурата разполага с една щатна бройка за съдебен служител, който осъществява дейност по прилагането на видовете сигурност на класифицираната информация. Служителят на длъжност „главен специалист – класифицирана информация“ изцяло изпълнява задълженията, включени в правомощията на длъжността „служител по сигурността на информацията“ и отговаря на изискванията за заемането ѝ, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ.

Трансформираната щатна бройка за длъжност „служител по сигурността на информацията“ ще бъде финансово обезпечена за сметка на бюджета на ПРБ за 2019 г.

С решение от днес, Прокурорската колегия съкрати, на основание чл. 301 ал. 5, т. 8 от ЗСВ, една заета щ.бр. „прокурорски помощник“ в щата на Окръжна прокуратура – Карнобат и разкри една щ. бр. за същата длъжност в Окръжна прокуратура – Бургас.

Прокурорската колегия на ВСС даде на административните ръководители на двете районни прокуратури, 7-дневен срок от получаване на настоящото решение, при възможност да приложат процедурата по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ за съдебния служител, чиято бройка е съкратена в Районна прокуратура – Карнобат и разкрита нова в Окръжна прокуратура – Бургас.

На административния ръководител на Районна прокуратура - Карнобат бе указано при липса на възможност за приложението на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ да предприеме действия по прекратяване на трудовото правоотношение със съкращаване на щата, при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 329 от КТ и закрила при уволнение по чл. 333 от КТ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд