Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предложи на Пленума на ВСС да отмени правомощието на дирекция „Дисциплинарна дейност“ да поддържа регистър на наказателните производства срещу магистрати и срещу неизвестен извършител, по които като обвиняем е привлечен магистрат

30 януари 2019 година

Прокурорската колегия предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 15 от ЗСВ, да измени Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация като отмени б. „в“ на чл. 77, т. 3 – правомощието на Дирекция „Дисциплинарна дейност“ да поддържа и актуализира вътрешен регистър на наказателните производства, образувани срещу съдия, прокурор или следовател, и такива срещу неизвестен извършител, по които като обвиняем е привлечен съдия, прокурор или следовател, както и решенията на ВСС по т. 4, протокол № 5/07.02.2013 г., т. 75, протокол № 8/20.02.2014 г. и т. 36.3, протокол № 10/05.03.2015 г.

Решението на Колегията е във връзка с настъпилите изменения в нормативната уредба – Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, които не обосновават поддържането и актуализирането на водения до момента от дирекция „Дисциплинарна дейност“ при АВСС общ вътрешен регистър за образуваните наказателни производства срещу съдии, прокурори и следователи.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд