Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Мариета Райкова за административен ръководител на Специализирания наказателен съд

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 11 гласа „за“ Мариета Христова Райкова-Пашова за административен ръководител на Специализирания наказателен съд. Другият кандидат Мария Василева Карагьозова не получи подкрепа от членовете на Колегията. Против двамата кандидати бе получен един глас.

Мария Райкова има над 23 години юридически стаж, от които над 21 години в органите на съдебната власт като следовател и съдия. От 23.05.2018 г. е заместник на административния ръководител на Специализирания наказателен съд. Тя кандидатства за длъжността, мотивирана от доброто познаване на проблемите на съда и своето участие в тяхното решаване, и приемайки специализацията на съда като предизвикателство и като полза за обществото, натрупания богат опит в правораздването по наказателни дела, както и с подкрепата и доверието на колегите си.

Кандидатът набелязва като основна цел за административния ръководител кадровото обезпечаване и решаването на сградния проблем на съда. Посочва се необходимост да бъде увеличен щатът на съдебните помощници, както и за разтоварване на магистратите от дейности извън правораздавателната им компетентност като разпределението на делата. Съдия Райкова заявява намерение да продължи и развие практиката на съдиите и съдебните служители от СпНС да участват регулярно в обучителни семинари на НИП и международни такива. Друга добра практика, която тя възнамерява да запази е обсъждането на дела, преминали касационна проверка, както и на решенията на Съда на Европейския съюз, представляващи интерес, чрез възлагането им за доклад на конкретен съдия. Предлага се доразвиване на практиката за водене на електронна папка за справочни нужди по делата, чрез която страните по делото да разполагат с пълен набор от материалите по него. Акцентира се на използването на електронните системи за уведомяване на страните и обмяна на кореспонденция с тях.

Въпроси към кандидата поставиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Цветинка Пашкунова, Боряна Димитрова, Вероника Имова, Атанаска Дишева, Севдалин Мавров, Красимир Шекерджиев – членове на ВСС. Те поискаха мнението на съдия Райкова относно съществуващ скептицизъм към работата на специализираните институции, възприемат ли магистратите проверки на горестоящи съдилища като намеса във вътрешното им убеждение, за сградния проблем, микроклимата и стресовата работна среда в СпНС, натовареността и приложението на Системите за измерване на натовареността и за случайно разпределение на делата, във връзка с кадровия проблем на съда, успеваемостта на разрешените СРС-та, резултатите от съдебен контрол, за медийни коментари по работата на съда и на конкретни магистрати, и други.

Подкрепа за съдия Райкова заявиха Цветинка Пашкунова, Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев – членове на ВСС. Те обърнаха внимание, че кандидатурата ѝ е издигната от магистрати в Специализирания наказателен съд и подкрепена от цялото Общо събрание на съда. Посочени бяха задълбоченото ѝ познаване на работата на съда и неговите проблеми, както и предложената ясна визия за развитието му. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд