Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2018 г. – 30.09.2018 г.

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт, за периода 01.04.2018 г. – 30.09.2018 г. В него не са констатирани нарушения на органите на съдебната власт, различни от установените в досегашната практика на ИВСС по разглеждане на заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Не са установени и причини за забавено производство, които да не са били констатирани през предходни периоди.

Колегията напомня на административните ръководители на съдилищата и на съдиите, че следва да прилагат мерките, приети по т. 90 от протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на ВСС.

С решението ѝ се предлага Пленумът на ВСС да приеме данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2018 г. – 30.09.2018 г. Предлага се също Пленумът да приеме настоящия Анализ и отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ, за посочения период.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд