Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира трима и повиши в ранг трима магистрати

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на ВСС проведе на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Александър Цоков Желязков – съдия в Апелативен съд – София, като прие комплексна оценка „много добра“. На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Полина Петрова Бешкова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, като прие комплексна оценка „много добра“.

Поради липса на всички законови предпоставки по чл. 197, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 196, т. 4 от ЗСВ СК остави без уважение предложенията за  извънредно атестиране на Марияна Димитрова Ширванян – съдия в Административен съд – Варна, на Мирела Петрова Добрева-Георгиева – заместник-председател на Административен съд – София-област.

Колегията откри на основание чл. 197, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 196, т. 4 от ЗСВ

процедура по извънредно атестиране на Христо Иванов Койчев – съдия в Административен съд – Варна.

С решение на Колегията на основание чл. 234 от ЗСВ са повишени Николай Стефанов Стефанов – съдия в Районен съд – Русе, и Васил Маринов Петков – съдия в Районен съд – Русе, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. Владимир Калоянов Крумов – съдия в Районен съд – Видин е повишен на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи изслушването на Георги Стоянов Чехларов – съдия в Софийския районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка. Решението е по негова молба.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд