Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на председатели на пет съдилища

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с  чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. При три от тях предстои изтичане на мандата на административния ръководител: Окръжен съд – Варна, Районен съд – Кубрат и Районен съд – Смолян. При две от процедурите – за Районен съд – Девня и Районен съд – Първомай, длъжността „административен ръководител – председател“ е свободна.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник. Решението се публикува също на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд