Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени свое решение, свързано с натовареността на районните съдилища в граничните райони

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени решението си по т. 25.8 от протокол № 11/05.07.2016 г. и решението си по т. 15 от протокол № 4/30.01.2018 г., във връзка с отчитане на натовареността на районните съдилища в граничните райони.

С решение по т. 43.5 по протокол № 29/20.12.2016 г., Съдийската колегия на ВСС възложи на председателите на Апелативен съд – Бургас и Апелативен съд – София ежеседмично да следят натовареността на районните съдилища в граничните райони и при необходимост да предприемат незабавно мерки в кръга на тяхната компетентност и да сезират Колегията за иницииране на други съпътстващи мерки, свързани с рязко повишаване на броя на разглежданите дела.

Анализът на постъпващите справки сочи, че повече от година не е налице прекомерно постъпление на дела по чл. 279-281 от Наказателния кодекс и съпътстващите ги частни наказателни дела, но съгласно решение на Съдийската колегия по т. 15 от протокол № 4/30.01.2018 г. продължава изготвянето на информация на всяка тримесечие.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд