Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители за участие в междуведомствената работна група към Министерството на правосъдието за актуализиране на Правилата за работа на Съвета по защита на застрашени лица

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи за свои представители в междуведомствената работна група към Министерството на правосъдието за актуализиране на Правилата за работа на Съвета по защита на застрашени лица Йордан Стоев – член на Прокурорската колегия и Севдалин Мавров – член на Съдийската колегия.

Работната група към Министерство на правосъдието се сформира във връзка с промените в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство (обн. ДВ, бр. 44 от 2018 г.), приетия правилник за неговото прилагане (обн. ДВ, бр. 94 от 2018 г.) и необходимостта от актуализиране на Правилата за работа на Съвета по защита на застрашените лица

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд