Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на Комисията по правни и институционални въпроси да изработи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на Комисията по правни и институционални въпроси да изработи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС, съгласно Закона за нормативните актове и Вътрешните правила за изработване на нормативни актове във ВСС и оценка на въздействието им.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/24.01.2019 г., т. 24.2 бе възложено на главния секретар на ВСС да разпореди проверка на документите приложени към всички заявления по чл. 6, ал. 1, подадени от кандидатите за членове на Съвета за партньорство към ВСС по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8/08.11.2018 г., с оглед установяване на магистрати подкрепили повече от един от кандидатите за членство.

В хода на проверката е установено, че кандидатите нечленуващи в организации, защитаващи професионалните им интереси от квотата на съдиите са седем. От тях петима са съдии от Софийски градски съд, един от Апелативен съд – гр. Варна и един от Окръжен съд – гр. Пазарджик. Констатирано е, че магистрати, подкрепили повече от един от кандидатите за членство са 147 на брой, като от тях 1 е подкрепил 6-ма кандидати, 54 – с подкрепа за по 5-ма кандидати, 27 с подкрепа за по 4-ма кандидати, 19 с подкрепа за по 3-ма кандидати и 46 – с подкрепа за по 2-ма кандидати.

Кандидатурата на Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна е подкрепена от съдия Златинка Иванова от Апелативен съд – София, която към момента на подаване на декларацията за подкрепа е била освободена от длъжност, с решение на съдийската колегия по протокол № 38/04.12.2018 г., поради навършване на 65-годишна възраст.

Резултатите от проверката са обсъдени на проведеното работно заседание на Пленума на ВСС на 31.01.2019 г., като предвид констатациите, че магистрати в списъците са подкрепили повече от един кандидат, е идентифицирана необходимостта от прецизиране на разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Наредба 8/08.11.2018 г. „Чл. 6. (1) Кандидатите за членове по чл. 3, ал. 1, т. 3 подават заявление (Регистрационна форма – 2 – Приложение 2), ведно с декларация в свободен текст, че не членуват в организация по чл. 3, т. 2 и документ, удостоверяващ, че кандидатът е подкрепен от най-малко 100 свои колеги, нечленуващи в тези организации.“

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд