Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС актуализира състава на работната група за изработване на Наредба по §2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени решението си по т. 24.1 от протокол № 9/22.03.2018 г., като замени членове на работната група за изработване на Наредба по § 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Промяната се налага предвид факта, че към настоящия момент двама от първоначално определените членове на работната група, са освободени от заеманите длъжности.  Новите членове на работната група са Младен Семов – и.ф. главен секретар на Върховния административен съд и Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“ в АВСС.

В състава на работната група участват представляващия ВСС, главните секретари на върховните съдилища, Прокуратурата на Република България, представители на ИВСС, АВСС, Националното сдружение на съдебните служители и Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд