Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Правилник за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Правилник за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. Правилникът синхронизира подзаконовата нормативна уредба с измененията на ЗСВ и ЗЗКИ и уреждат основните въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на Съвета, както и със структурата, функциите и организацията на работа на администрацията.

За подпомагане дейността на ВСС по подготовката, мониторинга и изпълнението на проекти в сектор „Правосъдие“ към пленума се създава Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, чиито състав и функции са изрично регламентирани.

Правилникът предлага подробна регламентация за провеждане на  заседанията на пленума и колегиите, както и случаите при които публичността се ограничава.

Постигната е оптимизация на структурата и числеността на звената в администрацията на ВСС, прецизирани са функционалните им характеристики и са преодолени дублиращи се функции. С новите правила ще се подобри контролът и координацията на дейността по подпомагане функционирането на пленума и колегиите на ВСС.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на Правилник е публикуван на 27.11.2018 г., в раздел „Обществени консултации“ на интернет страницата на ВСС, ведно с мотивите към него, формуляра за извършена предварителна оценка на въздействието по чл. 20, ал. 2 от същия закон и изготвената финансова обосновка  Срокът за предоставяне на становища по Правилника е определен на 30 дни от публикуването на проекта, като е получено предложение от Гражданския съвет към ВСС обективирано в Акт № 106/07.12.2018 г.

Правилник за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация ще бъде обнародван в Държавен вестник.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд