Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Красимир Вълчев Сариев – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Елена, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ, Красимир Вълчев Сариев – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Елена, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1 000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 3/07.02.2019 г., в рамките на утвърдения неразпределен резерв по параграф „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, утвърди средства в общ размер на 100 000 лв., с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт. На Прокурорската колегия бяха предоставени 48 216 лв.

Красимир Сариев е поощрен по предложение от Сотир Цацаров – главен  прокурор на Република България. Прокурор Сариев има над 38 години общ юридически стаж, от които в системата на прокуратурата над 23 години. Заемал е длъжностите зам. районен прокурор на Районна прокуратура – Велико Търново, районен прокурор на Районна прокуратура – Велико Търново, прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Дряново и прокурор в Районна прокуратура – Дряново, административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Елена от 09.03.2016 г. и към момента.

В предложението е посочено, че Красимир Сариев е доказал висок професионализъм, притежава много добра правна подготовка, с действието и поведението си е допринасял за издигане авторитета на съдебната власт.  С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Красимир Вълчев Сариев от заеманата длъжност  „административен ръководител – районен прокурор“ на  Районна прокуратура – Елена, както и от длъжността „прокурор“, считано от 14.02.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд