Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия определи чрез жребий състава на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в Специализирана прокуратура

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименен  списък на хабилитираните преподаватели по наказателно право и на магистрати от апелативните прокуратури, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура.

Поименният списък на магистратите от апелативните прокуратури е предложен по реда на чл. 183, ал. 4 от ЗСВ, отговаря на условията на чл. 183, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗСВ –  определени са от събранията на прокурорите на всички апелативни прокуратури, придобили са статут на несменяемост и през последните пет години не им е било налагано дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила решение.

Чрез жребий, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с чл. 183, ал. 2, т. 5 от ЗСВ и чл. 13 ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., бе определен поименният състав на конкурсната комисия. Като редовни членове са избрани:

- Наталия Василева Стаменова - представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС;

- Пламен Марчев Костадинов – прокурор в Апелативна прокуратура - Варна;

- Николай Стоилов Божилов – прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив;

- Таня Крумова Поповска – прокурор в Апелативна прокуратура - София;

- доц. д-р Бойко Рашков - хабилитиран преподавател по наказателно право в УНСС.

Жребият определи като резервни членове:

- Емилия Пенева Пенева - прокурор във ВКП, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС;

- Димитър Колев Арабаджиев – прокурор в Апелативна прокуратура 0 София;

- проф. д.ю.н. Борис Владимиров Велчев  - хабилитиран преподавател по наказателно право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Конкурсът за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура е обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 30/21.11.2018 г. (обн. ДВ, бр. 100/04.12.2018 г.)

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд