Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия определи чрез жребий състава на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименен списък на хабилитираните преподаватели по наказателно право и на магистрати от Националната следствена служба, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализирана прокуратура.

Поименния списък на следователите, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от ЗСВ, отговарят на условията на чл. 183, ал. 2, т. 6 и ал. 5 от ЗСВ –  определени са от събранието на следователите в НСлС, придобили са статут на несменяемост и през последните пет години не им е било налагано дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила решение.

Чрез жребий, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с чл. 183, ал. 2, т. 6 от ЗСВ и чл. 13, ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., бе определен поименният състав на конкурсната комисия. Като редовни членове са избрани:

- Румен Илиев Колчев – прокурор във ВКП, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС;

- Дора Танчева Минева - следовател в Национална следствена служба;

- Красимира Георгиева Момчилова - следовател в Национална следствена служба;

- Светослав Донов Василев - следовател в Национална следствена служба;

- проф. д-р Веселин Бориславов Вучков - хабилитиран преподавател по наказателно право в Нов български университет.

Жребият определи като резервни членове:

- Петя Маринова Маринова - прокурор във ВКП, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС;

- Николай Панталеев Каменов - следовател в Национална следствена служба;

- доц. д-р Иван Петров Видолов  - хабилитиран преподавател по наказателно право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Конкурсът за първоначално назначаване на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура е обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 31/28.11.2018 г. (обн. ДВ, бр. 100/04.12.2018 г.)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд