Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не даде съгласие за трансформиране на длъжност за съдебен служител в Районна прокуратура – Елхово

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на ВСС не даде съгласие за трансформиране на длъжност „главен специалист – административна дейност“ в длъжност „административен секретар“ в Районна прокуратура – Елхово.

С длъжностното разписание на Районна прокуратура – Елхово в щата на прокуратурата са утвърдени по една щ. бр. за съдебни служители: главен счетоводител, главен специалист – адм. дейност; завеждащ служба, призовкар и по две щ. бр. за съдебен секретар и съдебен деловодител. Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на ПРБ, длъжността 4главен счетоводител“ е в раздел „Ръководни длъжности“ и за специализираната администрация е утвърдена длъжност, която да осъществява общото ръководство на дейността на служителите, а именно „завеждащ служба“, поради което Комисия „Съдебна администрация“ счита, че две длъжности, осъществяващи ръководството и контрола на дейността на администрацията са достатъчни, при общ щат на служителите 8 броя.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд