Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия определи дати през м. март за провеждане на писмените изпити по конкурсите за първоначално назначаване на длъжностите „прокурор“ и „следовател“ в Специализираната прокуратура

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, датите, часа и мястото на провеждане на писмените изпити по конкурсите за първоначално назначаване на длъжностите „прокурор“ и „следовател“ в Специализираната прокуратура.

На 20 март 2019 г. (сряда) от 09:00 ч. в сградата на Националния институт на правосъдието, зала № 32 ще се проведе писменият изпит за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“, обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол №  30/21.11.2018 г. 

На 18 март 2019 г. (понеделник) от 09:00 ч. в сградата на Националния институт на правосъдието, зали № 32 и № 42 ще се проведе писменият изпит за първоначално назначаване на длъжност „следовател“, обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол №  31/28.11.2018 г. 

Решенията на Прокурорската колегия ще бъдат обнародвани в „Държавен вестник“ и ще бъдат публикувани в по един централен всекидневник, както и на интернет страницата на ВСС.

До участие в конкурсната процедура за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ са допуснати трима кандидати, а седем не са допуснати.

До участие в конкурсната процедура за първоначално назначаване на длъжността „следовател“ са допуснати 72 кандидати, а двама не са допуснати.

Недопуснатите кандидати не отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ или нямат стажа по чл. 164 от ЗСВ за длъжността, за която кандидатстват.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд