Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия определи дати през м. март за провеждане на писмените изпити по конкурсите за първоначално назначаване на длъжностите „прокурор“ и „следовател“ в Специализираната прокуратура

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, датите, часа и мястото на провеждане на писмените изпити по конкурсите за първоначално назначаване на длъжностите „прокурор“ и „следовател“ в Специализираната прокуратура.

На 20 март 2019 г. (сряда) от 09:00 ч. в сградата на Националния институт на правосъдието, зала № 32 ще се проведе писменият изпит за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“, обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол №  30/21.11.2018 г. 

На 18 март 2019 г. (понеделник) от 09:00 ч. в сградата на Националния институт на правосъдието, зали № 32 и № 42 ще се проведе писменият изпит за първоначално назначаване на длъжност „следовател“, обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол №  31/28.11.2018 г. 

Решенията на Прокурорската колегия ще бъдат обнародвани в „Държавен вестник“ и ще бъдат публикувани в по един централен всекидневник, както и на интернет страницата на ВСС.

До участие в конкурсната процедура за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ са допуснати трима кандидати, а седем не са допуснати.

До участие в конкурсната процедура за първоначално назначаване на длъжността „следовател“ са допуснати 72 кандидати, а двама не са допуснати.

Недопуснатите кандидати не отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ или нямат стажа по чл. 164 от ЗСВ за длъжността, за която кандидатстват.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд