Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Мария Цанкова Тодорова за втори мандат на административен ръководител на Административен съд – Благоевград

19 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ Мария Цанкова Тодорова за втори мандат на административен ръководител – председател на Административен съд – Благоевград.

Тя има над 11 години общ юридически стаж и административен опит като заместник-председател на Административен съд – Благоевград, като и. ф. административен ръководител, след което от 03.02.2014 г. като административен ръководител на съда.

Мария Тодорова е мотивирана да кандидатства за поста от полученото от колегите ѝ доверие чрез издигане на нейната кандидатура за втори мандат и подкрепата на Общото събрание. Увереност ѝ дават също придобитите професионален и ръководен опит, създадената добра работна атмосфера и постигнатите резултати в дейността на съда. Тя набелязва като цели за неговото развитие постигане на ефективно управление на човешките ресурси и кадрово обезпечаване, повишаване на квалификацията на магистрати и съдебни служители, запазване и надграждане на постигнатите резултати в правораздавателната дейност, оптимално управление на административната и съдебната дейност. Предвидени са дейности, гарантиращи прозрачността на съда и повишаващи общественото доверие в него. Акцент през настоящата година са реализирането на проекти за електронно призоваване и за реконструкция на предоставена от общината сграда за нуждите на съда.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева - членове на Съдийската колегия на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Те поискаха мнение за приложението на Системата за изчисляване на натовареността на съдиите и предложенията за изменението ѝ, как ще процедира при неприемани от всички магистрати решения на Общото събрание на съда, дали в него има противоречива практика по дела по ЗАНН, относно кадровата обезпеченост на съда; увеличено ли е постъплението на дела след промените в подсъдността.

Подкрепа за кандидатурата на Мария Тодорова заявиха Георги Чолаков – председател на ВАС, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – членове на Съдийската колегия на ВСС. Те се мотивираха със създадената през първия мандат на съдия Тодорова организация на работа в съда, постигнатите положителни резултати, бързината и качеството на работа на съда. Изтъкни бяха достойнствата на представената от нея концепция за управление на съда, показаните професионални качества и дадената подкрепа от Общото събрание на съда. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд