Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Красимира Иванова за втори мандат административен ръководител на Административен съд – Добрич

19 февруари 2019 година

Съдийската колегия на ВСС единодушно избра с 13 гласа „за“ Красимира Керанова Иванова за втори мандат на административен ръководител – председател на Административен съд – Добрич.

Тя има над 30 години общ юридически стаж, от които над 17 години в органите на съдебната власт като съдия. Административен опит има като заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Добрич, като заместник – председател и и. ф. административен ръководител на Административен съд – Добрич, а от 20.12.2013 г. като негов административен ръководител.

Съдия Иванова е мотивирана да кандидатства за поста въз основа на натрупания административен и ръководен опит и на постигнатите от съда резултати. Като основна цел за неговото развитие поставя качественото, открито, своевременно и актуално правораздаване, и обръща внимание на необходимите мерки, за да покаже съдът на обществото и законодателя, че правилно са му възложени новите отговорности след промените в АПК. Кандидатът ще работи за изпълнението на препоръките, разписани в приетите от Съдийската колегия на ВСС „Стандарти за независимост на органите на съдебната власт“, както и за продължаване на изградените традиции и достижения на съда, усъвършенстване на професионалната компетентност, опазване и подобряване на материалната база. Тя набелязва мерки за запазване на авторитета на съда и неговия  колектив.

Въпроси към кандидата поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Красимир Шекерджиев, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева – членове на Съдийската колегия, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС. Те поискаха мнение за постъплението на дела след промяната в подсъдността, за подготовката на магистратите да работят по тях и кадровата обезпеченост на съда, относно приложението на Системата за изчисляване на натовареността на съдиите и отчитаните резултати, във връзка със събираемостта на приходите на съдилищата, за предоставяните на адвокати справки по електронен път, как ще отстоява независимостта на съдиите и на съда, както и за провежданата от съда анкета за удовлетвореността на гражданите от предоставяните услуги.

Подкрепа към кандидатурата на Красимира Иванова заявиха Георги Чолаков – председател на ВАС,  Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – членове на Съдийската колегия на ВСС. Те акцентираха на изключителните резултати, постигнати от съда под ръководството на кандидата, на показаните от него професионализъм, убедителен административен опит, умение за комуникиране с обществото, на изградените традиции в правораздавателната дейност и за повишаване на квалификацията на магистратите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд