Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Мариета Спасова за втори мандат на административен ръководител на Районен съд – Дряново

19 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 11 гласа „за“ Мариета Спасова Спасова за втори мандат на административен ръководител – председател на Районен съд – Дряново.

Тя има над 13 години юридически стаж като съдия, като в периода 01.08.2013 г. – 31.07.2018 г. е била председател на Районен съд – Дряново.

Мариета Спасова кандидатства за длъжността мотивирана от натрупания професионален и административен опит, заявените от колегите ѝ доверие и подкрепа, както и въз основа на постигнатите добри резултати в правораздавателната дейност.

Кандидатът заявява намерение да насърчава създадените добър микроклимат и колегиални отношения в съда, да стимулира съдийското самоуправление чрез участието на магистратите от Районен съд – Дряново в Общото събрание на Районен съд – Габрово, Районен съд – Дряново и Районен съд – Трявна. Тя акцентира на прилагането на механизмите за управлението на делата и за бързина на съдопроизводството, чрез изпращане на призовки и книжа по електронен път, посредством обсъждане на причините за забавяне на дела, на отменени и изменени съдебни актове. Съдия Спасова намира за необходимо организирането на периодични срещи с магистратите за подобряване на индивидуалната работа и на съда като цяло. Сред набелязаните от нея приоритети са също изграждане на система за видеонаблюдение и пожароизвестяване в съдебната сграда, икономично и целесъобразно управление на бюджета, подобряване на обслужването на гражданите, обновяване на интернет сайта на съда и увеличаване на обема от предоставяна информация.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева - членове на Съдийската колегия, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС. Те поискаха мнението ѝ за приложението на Системата за изчисляване на натовареността на съдиите, съществува ли противоречива практика по дела по ЗАНН и провеждат ли се срещи за обсъждането ѝ, относно реформата на съдебната карта по отношение на малките районни съдилища, за липсата на специализация на магистратите в тях и как организират работата си по наказателни и по граждански дела.

Подкрепа към кандидатурата заяви Цветинка Пашкунова - член на Съдийската колегия на ВСС, която изтъкна показаните от съдия Спасова лични, професионални и управленски качества, получената подкрепа от Общото събрание на съдиите, представената от нея задълбочена концепция за управление и набелязаните мерки за развитие на съда.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд