Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възложи изработване на нова система за измерване на натовареността на съдиите

19 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди начина за изчисляване на натовареността на съдиите и възложи на Красимир Шекерджиев – член на ВСС, да изработи нова система за измерване на натовареността на съдиите до края на месец март. Съгласно решението на Колегията продължава прилагането на Системата за изчисляване на натовареността на съдиите до изработването и приемането на нова система.

Членовете на Колегията взеха предвид изводите и препоръките, направени от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ в „Измерване натовареността на съдиите – кратко аналитично обобщение на текущото състояние и възможните перспективи“, в Аналитичен доклад от проведено допитване по дейност 1, поддейност 1.1, част „Съдии“ по договор № ВСС-9994/02.08.2018 г. с предмет „Консултантски услуги за регулиране на натовареността на магистратите, съдебната администрация и повишаване на ефективността на разглеждането на делата и преписките“; Предложение от Красимир Шекерджиев – член на ВСС за създаване на нова система за измерване на натовареността, Предложение от Калин Калпакчиев, Предложение от Игнат Колчев – председател на Административен съд – Смолян и съдия Любен Хаджииванов – председател на Окръжен съд – Смолян за система за изчисляване на натовареността; Доклад на Световната банка „Анализ на тежестта на делата като инструмент за насърчаване на ефективността на съдебната власт: Уроци, заместители и насоки“; информации за индивидуалната натовареност на съдиите през 2017 г. и през 2018 г., и други.

Членовете на СК обсъдиха възможността да се изработи система за измерване на натовареността, интегрираща концепциите, предлагани от Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия, и Игнат Колчев – председател на Административен съд – Смолян.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд