Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира единадесет съдии и повиши в ранг двама

19 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт предварително атестиране на Ванина Симеонова Колева – съдия в Административен съд – София-град, на Милен Стефков Михайлов – съдия в Софийски градски съд, на Гергана Кирилова Георгиева – съдия в Софийски районен съд, и на Димитър Михайлов Ковачев – съдия в Окръжен съд – Перник, като прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ е проведено периодично атестиране на Боян Димитров Кюртов – съдия в Районен съд – Пловдив, и на Иван Йорданов Петков – съдия в Административен съд – Благоевград, като прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“.

Проведено бе на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ извънредно атестиране на Галя Димитрова Русева – съдия в Районен съд – Ямбол, на Христина Вълчанова Димитрова – административен ръководител – председател на Районен съд – Раднево, и на Антон Цветанов Антонов – административен ръководител – председател на Районен съд – Кнежа, като е приета комплексна оценка „много добра“.

Колегията прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ комплексна оценка „много добра“ на Станимира Ангелова Иванова – съдия в Районен съд – Бургас, която придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 234 от ЗСВ са повишени Атанаска Анастасова Анастасова – съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, и Полина Петрова Бешкова – съдия в Окръжен съд – Пловдив на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението

Колегията изслуша възражението на Георги Стоянов Чехларов – съдия в Софийския районен съд срещу изготвената му комплексна оценка за атестиране за придобиване статут на несменяемост.

Колегията уважи възражението му и на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“ с максималните 100 точки, като съдия Чехларов придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд