Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди поименно разпределение на разходите за основен ремонт на дълготрайни материални активи на органите на съдебната власт за 2019 година

21 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува общия размер на годишна задача за 2019 г. в размер на 17 321 279 лв. в представено поименно разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. В предложеното поименно разпределение не са включени средства за придобиване на сграда за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Балчик.

Поименното разпределение  на разходите за основни ремонти на дълготрайни материални активи за 2019 г. е изготвено на база на предходни обекти и нови такива на основание бюджетната прогноза и постъпили искания от административните ръководители на съдилищата и прокуратурите в страната. Като неразплатен преходен остатък за 2018 г. са прехвърлени средства в размер на 4 321 279 лв.

Новите обекти за 2019 г. са 14, сред които пристройка към Съдебната палата за обособяване на Административен съд – Силистра и Областно звено „Изпълнение на наказанията“; основен ремонт на сградата на Районен съд – Ихтиман; актуализация на инвестиционен проект за изграждане на сграда за нуждите на Районен съд – Царево; основен ремонт на сгради за нуждите на Районна прокуратура – Варна и на Окръжна следствена служба - Варна; премахване на съществуващата сграда на Районен съд – Бяла и изграждане на нова Съдебна палата за районния съд и районната прокуратура; проектиране и изграждане на съдебна палата – гр. Девня; ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Районен съд – Луковит; надстрояване на Районен съд – Несебър, строителство и ремонт на съдебни сгради в гр. Пловдив и др.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд