Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на представляващия ВСС да определи служители от дирекция „Управление на собствеността“ които да осъществяват контрол по изпълнението на договори за ремонт и преустройство на сгради за нуждите на Административен съд – Велико Търново

21 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да определи служители от дирекция „Управление на собствеността“, които да осъществяват контрол по изпълнението

на договор, сключен между ВСС и ДЗЗД „Темида 2017“ с предмет „Строително-монтажни работи на обект „Извършаване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново и договор сключен между ВСС и „СТОЙКОМЕРС“ ЕООД с предмет „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд – Нова Загора“.

Определените съдебни служители ще следят за качественото и в срок изпълнение на задълженията по договорите, ще осъществяват комуникация с участниците в строителния процес по всички въпроси, свързани с изпълнението и ще проверяват съответствието на изпълнението с изискванията на договора. Отговорните лица чрез директора на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в съответствие с предвидените в договорите плащания и срокове, ще изготвят предложения до директора на дирекция „Бюджет и финанси“ за извършване на плащания, към които се прилагат представените разходооправдателни документи.

Определените лица ще участват в съставяне и подписване на актове и протоколи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и ще представляват ВСС пред експлоатационните дружества, държавни и общински органи, специализирани контролни органи, както и други институции при подаване на заявления за снабдяване с документи и получаване на такива, включително по чл. 52 от Закона за кадастър и имотния регистър.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд