Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Елена Атанасова Янакиева за председател на Административен съд - Варна

  

26 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 11 гласа „за“ Елена Атанасова Янакиева за административен ръководител – председател на Административен съд – Варна. Другият кандидат Евгения Иванова Баева – съдия в Административен съд – Варна, получи 2 гласа подкрепа.

Елена Янакиева има над 21 години общ юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт като съдия. От 2007 г. тя правораздава в Административен съд – Варна, като от 16.07.2015 г. и към момента е негов заместник-председател. Получила е подкрепата на 13 магистрати от 24-ма, участвали в Общото събрание на съдиите.

Тя кандидатства за поста, въз основа на натрупания опит в администрирането и управлението на съда, с желание да утвърди създадените условия за диалогичност, спокойна работна атмосфера, и да осигури на колегите си възможността да осъществяват служебните си задължения своевременно и качествено. Като цели в работата на председателя тя поставя осигуряване на възможности за екипна работа в условията на коректност и колегиалност между съдиите и в администрацията на съда, гарантиране правото на достъп до качествено правосъдие при отстояване на независимостта на съдиите и предоставяне на информация за обществото по регламентирания ред, повишаване на качеството и ефективността на осъществяваната в съда правораздавателна дейност и осигуряване на добри материални условия на труд. Кандидатът предлага конкретни мерки за преодоляване на натовареността на магистратите, както и на противоречива практика в административните съдилища чрез обсъждане на Общи събрания и чрез сезиране на ВАС за тълкувателни решения.

Въпроси към съдия Янакиева поставиха Георги Чолаков – председател на ВАС, Цветинка Пашкунова, Боян Новански, Драгомир Кояджиков, Атанаска Дишева – членове на Съдийската колегия на ВСС. Те поискаха информация, решен ли е проблем в микроклимата на съда и какъв е той към момента, необходима ли е специализация на магистратите, как да се преодолее противоречива практика в съда и между административните съдилища, и възможността за преодоляването ѝ чрез срещи с районните съдилища, относно кадровата обезпеченост и натовареността на магистратите, мнението ѝ по отношение на обсъжданите концепции за измерване на натовареността, как ще сформира управленски екип, как ще определи натовареността на ръководния екип, относно комуникацията на съда с медиите и с гражданите, какви мерки ще приеме за повишаване на качеството и ефективността на правораздавателната дейност, по отношение на натовареността на съда и на магистрати, които забавят решаването на дела, как ще защитава независимостта на магистратите.

Подкрепа за кандидата заявиха Георги Чолаков – председател на ВАС, Цветинка Пашкунова и Севдалин Мавров - членове на Съдийската колегия. Те обърнаха внимание на нейната задълбочена концепция за управление, доброто познаване на проблемите на съда и на убедителното ѝ представяне в изслушването от СК. Обърнаха внимание на даденото доверие от мнозинството от съдиите в Общото събрание, което показва положителна оценка на работата ѝ като заместник-председател и за качествата ѝ като административен ръководител на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд