Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС се произнесе по молбите на Десислава Попколева, Даниела Борисова-Райчинова и Албена Ботева за освобождаването им като заместник-председатели на СГС

26 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Десислава Любомирова Попколева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски градски съд и я назначи на длъжност „съдия“ в СГС, считано от 27.02.2019 г.

Съдийската колегия освободи на същото основание и Албена Марчева Ботева – съдия в СГС, от „изпълняващ функциите „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на СГС и я назначи на длъжност „съдия“ там, считано от 27.02.2019 г.

На същото основание Колегията освободи Даниела Велинова Борисова-Райчинова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски градски съд и я назначи на длъжност „съдия“, считано от датата на встъпване на нов заместник-председател на съда и ръководител на Наказателно отделение.

Членовете на Колегията взеха предвид депозираното от Даниела Райчинова съгласие да продължи да изпълнява задълженията на заместник-председател на съда и ръководител на Наказателно отделение до провеждане на процедурата по чл. 168 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд