Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Даниела Пенева Славкова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Раднево

27 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 9 гласа „за“ Даниела Пенева Славкова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Раднево.

Даниела Славкова има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната си кариера започва през 1997 г. като „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Нова Загора. В периода 14.10.1999 г. до 16.03.2015 г. заема длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Нова Загора, след което е преместена на длъжност прокурор в Районна прокуратура – Раднево.

Тя участва в конкурсната процедура, мотивирана от натрупания професионален и личен опит, и задълбочено познаване на спецификите на организацията на дейността и взаимоотношенията в органи на съдебната власт от това ниво. Кандидатът набелязва като основна цел в управлението на прокуратурата да запази и надгради нейния авторитет, като развива въведените и доказани ефективни професионални практики. Прокурор Славкова ще работи за непрекъснатото повишаване на квалификацията на магистратите и служителите, за подобряване на срочността и качеството на разследването, за ефективното използване на капацитета на следователите в Окръжна прокуратура – Стара Загора, както и за осигуряване на възможност на прокурорите и разследващите органи за приоритетна работа по дела, които са с висока обществена значимост за района. Акцент представената от нея концепция за управление е ефективното използване на електронните регистри за предоставяне на информация и за упражняване на контрол относно срочността и ефективността на работата на разследващите органи и наблюдаващите прокурори, както и ефективното използване на предоставените бюджетни средства.

Въпроси към кандидата поставиха Йордан Стоев и Светлана Бошнакова – членове на Прокурорската колегия, които поискаха мнението ѝ относно възникнала тенденция за увеличаване на броя на върнатите дела, и набелязаните мерки по общия надзор на дела.

Подкрепа за кандидатурата на прокурор Славкова заявиха Светлана Бошнакова и Йордан Стоев – членове на ВСС, като се обосноваха със представената задълбочена концепция за управление на прокуратурата, и адмирираха намерението ѝ да засили активността на прокуратура по общия надзор на дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд