Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС издаде актуализиран Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ

27 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт издаде актуализиран Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България. Той е предложен във връзка с възникнала необходимост от изменения на възнагражденията на определени технически и специфични длъжности като „чистач“, „пазач“ и други, и включване на нова длъжност „стажант – одитор“ сред „Експертните длъжности“. С него се определят също възнагражденията на служителите на длъжността „прокурорски помощник“ с точни суми в диапазона от 70 до 90 на сто от месечното възнаграждение за най-ниската прокурорска длъжност.

Включването на длъжността „стажант – одитор“ се предлага с цел подпомагане на дейността на служителите в звено „Вътрешен одит“, свързана с административното обслужване при обработката на документи.

По отношение на прокурорските помощници в прокуратурите са установени несъответствия при определяне на възнагражденията, вследствие приложението на чл. 247, във връзка с чл. 348 от ЗСВ, и мотивите към решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/31.05.2018 г. за актуализация на възнагражденията на съдебните служители в размер на 2,5 на сто.

За промените е налице финансова възможност средствата да бъдат осигурени от бюджета на Прокуратурата за 2019 г.

Прокурорската колегия реши още да бъде разкрита една щатна бройка за длъжността „чистач“ в Районна прокуратура – Разлог. Посочено бе, че там няма такъв служител, а съотношението на броя на служителите спрямо броя на магистратите е по-ниско от средното за страната.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд