Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Апелативен съд – София

27 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Апелативен съд – София. С решението е одобрено изпълнението на препоръките, за което е предоставена писмена информация.

Одитният ангажимент за даване на увереност в Апелативен съд – София е извършен в изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит за 2018 г. на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС, утвърден с решение на ВСС по протокол № 1/18.01.2018 г. и заповед № ВСС – 10810/28.08.2018 г. на представляващия Съвета.

При него е направена оценка на адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение на управлението на риска в одитираните процеси, надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при осъществяването на бюджетния процес, съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при управление на човешките ресурси и при изпълнение на одитираните процеси в специализираната администрация

Ръководството на Апелативен съд – София е изпълнило 8 от направените препоръки, а други две са в процес на изпълнение, а одиторите намират действията по всички тях като адекватни.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд