Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд - Девин

28 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатации, изводи и препоръки за подобряване на дейността на Районен съд - Девин. С решението е одобрено изпълнението на плана за действие, съгласно предоставена писмена информация.

Одитният ангажимент за даване на увереност в Районен съд – Девин е извършен в изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит за 2018 г. на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС, утвърден с решение на ВСС по протокол № 1/18.01.2018 г. и заповед № ВСС – 12192/10.10.2018 г. на представляващия Съвета.

Целта на одита е била оценка на адекватността и ефективонстта на вътрешния контрол по отношение на управлението на риска, надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация и опазването на активите, съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при управлението на човешките ресурси, както и съответствието на административно-управленската дейност и дейността на специализираната администрация с нормативните изисквания, вътрешните правила и процедури и договорите при осъществяване на одитираните процеси.

Одиторите са направили 10 препоръки, като всички те са изпълнени от Районен съд – Девин.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд