Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд – Казанлък

28 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд – Казанлък. С решението са одобрени изпълнението на препоръките по време на одитния ангажимент и плана за действие, утвърден от административния ръководител на съда за изпълнение на препоръките по един пункт от доклада на одиторите.

Одитният ангажимент е извършен в съответствие с одобрения с решение на ВСС по протокол № 1/18.01.2018 г. годишен план на дейността на дирекция „Вътрешен одит“ и заповед № ВСС – 11155/11.09.2018 г. на представляващия Съвета. Направената оценка на адекватността и ефективността на вътрешния контрол обхваща управлението на риска в одитираните процеси; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при осъществяването на бюджетния процес; съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при управление на човешките ресурси и при изпълнение на одитираните процеси в специализираната администрация.

Шест от дадените от одиторите препоръки са изпълнени от съда по време на одита, а за останалите две е представена писмена информация от административния ръководител. Вътрешните одитори намират като адекватни предприетите действия от ръководството на Районен съд – Казанлък.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд