Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отмени поради отпаднала необходимост Правилата за разпределяне на средства от резерва за неотложни и непредвидени нужди по бюджета на съдебната власт

28 февруари 2019 година

Пленумът отмени Правилата за разпределяне на средствата от резерва за неотложни и непредвидени нужди по бюджета на съдебната власт. Правилата са утвърдени с решение на ВСС по протокол № 39/21.12.2005 г., изменени с решение на ВСС по протокол № 27/07.06.2006 г., при тогава действащия Закон за устройство на държавния бюджет. С разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от действащия в момента Закон за публичните финанси е регламентирано, че резервът за непредвидени и/или неотложни разходи по бюджета на съдебната власт се разходва по решение на Пленума на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд