Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на представляващия да упълномощи свои представители при разпореждане с имоти

28 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да упълномощи главен експерт в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция УССВ в АВСС, да осъществи дейности по споразумение за партньорство между ВСС и Община Берковица за обект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавна администрация, находяща се в гр. Берковица“. Община Берковица е получила финансиране по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Пленумът възложи на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград, да организира фактическото предаване на имот – публична държавна собственост, предмет на Решение на Министерски съвет № 890/06.12.2018 г., за което да се състави протокол. Имотът представлява сграда и площ с предназначение – парокотелна централа.

С решение на Пленума е утвърдено разпределение на ползването на помещенията в Съдебна палата – Казанлък, между Районен съд – Казанлък и Районна прокуратура – Казанлък.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд