Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи участници и прие информация за среща с мисията на ЕК

28 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Цветинка Пашкунова, Даниела Машева, Даниела Марчева и Гергана Мутафова - членове на ВСС, за участие в среща с представители на Европейската комисия за провеждане на експертна мисия на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка. Тя ще се проведе на 12 март 2019 г.

Колегията прие също обобщена информация за изпълнението на препоръките от Доклада на ЕК от януари 2017 г. и Мерките от Пътна карта по Мярка 13 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от независимия анализ на структурния и функционалния модел на прокуратурата и анализа на нейната независимост. В нея са посочени обявените през 2018 г. четири конкурсни процедури за повишаване в длъжност, и откритите в периода 26.10.2018 г. – 22.02.2019 г. 22 процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Представени са съвместните срещи между членове на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС с представители на ИВСС и на Министерство на правосъдието. Акцентирано е мерките за регулиране на натовареността на ОСВ като инициираните законодателни промени в частта относно местна и родова подсъдност по определена категория дела, на провежданите процедури по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преместване на заети длъжности „съдия“ от ниско натоварени в по-високо натоварени съдилища, трансформиране на незаети щатни длъжности и други. В информацията се представя предложението за внедряване на voice-to-text в съдебната система. Обръща се внимание на дискусиите по изчисляването на натовареността на съдиите и предлаганите различни подходи и на работата по проекти „Разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор Правосъдие за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“. Посочено са данни за осъществената дисциплинарна дейност като образуваните 3 дисциплинарни производства срещу прокурори и следователи и 2 дисциплинарни производства срещу съдии в периода 01.11.2018 г. – 22.02.2019 г. За същия срок са приключени 3 дисциплинарни производства с решения на Прокурорската колегия, и 2 дисциплинарни производства с решения на Съдийската колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд