Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира четирима съдии и повиши в ранг трима магистрати

5 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, ал. 4, във връзка с чл. 175, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт, проведе извънредно атестиране на Иваничка Димитрова Славкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Варна, на Веселина Цонева Топалова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Габрово, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Андроника Илиева Ризова-Ръжданова – съдия в Районен съд – Петрич, на Спасена Венелинова Драготинова-Русенова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Стара Загора, като прие комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия не откри процедура за периодично атестиране на Галин Николов Косев – съдия в Административен съд – Габрово. Колегията взе предвид становище на Комисията по атестирането и конкурсите, според което не следва да бъде откривана процедура за периодично атестиране, тъй като съгласно § 206, ал. 3 от Закона за съдебната власт, изм. и доп. ДВ, бр. 49/12.06.2018 г., в сила от 16.06.2018 г., магистратите не се атестират след получаване на две последователни положителни комплексни оценки по чл. 196, т. 3, а съдия Косев има такива от 2010 г. и 2014 г.

На основание чл. 234 от ЗСВ Колегията повиши Деница Димитрова Славова – съдия в Районен съд – Варна, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На същото основание Колегията повиши Моника Пламенова Добринова – съдия в Софийския районен съд, и Кремена Тодорова Стамболиева-Байнова – съдия в Районен съд – Свиленград, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 19.03.2019 г. изслушването на  Николай Илиев Николов – съдия в Софийския районен съд, във връзка с негово възражение срещу изготвената му комплексна оценка за предварително атестиране. Отлагането е по молба на Николай Николов – съдия в СРС, поради невъзможност по лични и служебни ангажименти да се яви в заседанието на СК на 05.03.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд