Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Предварително проучване за процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ сред магистратите от районните съдилища

7 март 2019 година

Във връзка с проблема за неравномерната натовареност на районните съдилища в страната, Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ прие решение, с което очерта необходимостта от предприемането на последователни действия за решаването му, които в хронологичен план включват:

1. Предварително проучване сред магистратите от районните съдилища за възможността за евентуално осъществяване на процедура по чл.194 ал.1 от ЗСВ;

2. Оптимизиране на щатната численост при установена необходимост;

3. Предложение до Комисията по атестирането и конкурсите при СК на ВСС за предприемане на действия за обявяване на конкурси за преместване, съответно конкурси за първоначално назначаване в хипотезата на чл. 188, ал.1, изречение последно от ЗСВ за незаетите свободни щатни длъжности „съдия“ в районните съдилища.

КСКНСС прие решение да бъдат уведомени, чрез административните ръководители и чрез съобщение на сайта на ВСС,  всички районни съдии от районните съдилища  в страната за възможността в срок до 15.03.2019 г. да заявят в свободна форма желание за преместване в друг районен съд от същия или друг апелативен район в страната, което да бъде съобразено в случай, че са налице условията на чл.194 ал.1 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд