Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Всички 711 кандидати, подали заявления в конкурса за младши съдии, са допуснати до участие

12 март 2019 година

На проведено заседание на 11.03.2019 г., след извършена по реда на чл. 182, ал. 1 от ЗСВ проверка, Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС се произнесе по допустимостта на кандидатите – участници в конкурса за младши съдии. Списъкът с допуснатите кандидати е публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“, подраздел „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – „Младши съдии“, в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Конкурсът ще се проведе от конкурсните комисии на два етапа – писмен и устен изпит, по реда на чл. 184 от ЗСВ.

Писменият изпит ще се състои на 6 април 2019 г. (събота) от 09.00 ч. в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“. Редът и условията за провеждане на писмения изпит са регламентирани в Раздел ІІІ на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. в Държавен вестник, бр.17/21.02.2017 г.).

Предстои да бъдат публикувани списъците с разпределението на кандидатите по зали.

Конкурсът за заемане на 28 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища бе обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 3/29.01.2019 г. и обнародван в ДВ, бр. 10/01.02.2019 г.

Определените чрез жребий конкурсни комисии са конституирани на 07 март 2019 г., като информация за техния състав и избраните председатели е публикувана на интернет сайта на ВСС в раздела на конкурса.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд