Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Сунай Юсеин Осман за административен ръководител – председател на Районен съд – Момчилград

12 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „за“ и 4 гласа „против“ Сунай Юсеин Осман за административен ръководител – председател на Районен съд – Момчилград. Той има над 21 години юридически стаж, от които над 20 години в органите на съдебната власт като съдия. Към момента е втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Ардино.

Той е мотивиран да кандидатства за длъжността въз основа на дългогодишния си професионален опит като съдия, прокурор, юрисконсулт, изградените административни умения през двата му ръководни мандата, и постигнатите добри резултати в дейността на Районен съд - Ардино. Като приоритети в развитието на Районен съд – Момчилград, набелязва утвърждаване на върховенството на закона, повишаване на бързината и качеството на правораздаване, осигуряване на достъп до правосъдие, прозрачност и информираност на страните и обществеността, повишаване на доверието в обективността и безпристрастността на съда. За постигането им Сунай Осман предвижда мерки като осигуряване на ефективен достъп до текущата информация за дейността на съда чрез актуализиране и разширяване на функционалността на неговия интернет сайт, и активизиране на страните да ползват възможностите за отдалечен достъп до дела. Предлага се обсъждане на причините за отмяна или изменение на съдебни актове, запознаване със съдебната практика на другите районни съдилища от съдебния район, провеждане на срещи със съдии от по-горните съдилища. Той обръща внимание на спазването на бюджетната дисциплина, обновяването на техниката, на необходимостта от повишаване на енергийната ефективност на сградата, в която се помещава Районен съд - Момчилград.

Въпроси към съдия Осман поставиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Боян Новански, Севдалин Мавров и Атанаска Дишева – членове на Съдийската колегия на ВСС, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС. Те поискаха мнението му относно изпълнението на препоръки на Инспектората към ВСС към вътрешните правила за администриране на делата в Районен съд – Ардино, виждането му за прекрояването на  съдебната карта, за мотивацията на Сунай Осман да ръководи друг съд, година преди изтичане на ръководния му мандат в Районен съд – Ардино, разглеждат ли се дела с много свидетели в населените места, където са те, както и за обстоятелството, че в Районен съд – Ардино ще остане само един магистрат.

Подкрепа за кандидатурата му заяви Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, който обърна внимание на мотивировката на кандидата да отиде в по-високо натоварен съд, и неутралната позиция на Общото събрание спрямо неговата кандидатура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд