Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Всички кандидати са допуснати до участие в обявените конкурси за младши прокурори и младши следователи. Конституирани са конкурсните комисии за провеждане на конкурса за младши прокурори в районните прокуратури.

13 март 2019 година

Днес, 13.03.2019 г. бяха конституирани двете конкурсни комисии за провеждане на конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 3/30.01.2019 г. (обн. ДВ бр. 10/01.02.2019 г.).

След проведено обсъждане, за председатели на комисиите бяха избрани, както следва:

         - Първа конкурсна комисия – Яни Милев Костов - прокурор в  Софийска градска прокуратура и

         - Втора конкурсна комисия -  Клементина Александорав Паличева - прокурор в Софийска градска прокуратура.

Броят и поименният състав на конкурсните комисии бяха определени чрез жребий с решения на Прокурорската комисия по протокол № 6/20.02.2019 г. и протокол № 7/27.02.2019 г.

Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия с решения по протокол № 9/12.03.2019 г., след извършена проверка по реда на чл. 182, ал. 1 от ЗСВ, допусна до участие всички кандидати в конкурса за младши прокурори и младши следователи.

Днес, списъците с допуснатите кандидати ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“, подраздел „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – „Младши прокурори“ и „Младши следователи“, в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Общо 891 кандидати участват в конкурса за заемане на 36 свободни длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури, а в конкурса за заемане на 20 свободни длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури участват 723 кандидати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд