Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Здравко Сабинов Делиев за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Девин

13 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра Здравко Сабинов Делиев за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Девин. Прокурор Делиев бе единствен кандидат в процедурата за избор на административен ръководител. Т

Здравко Делиев има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода от 01.02.2002 г. до 01.02.2006 г. е следовател в Окръжна следствена служба – гр. Смолян, след което до 01.03.2010 г. заема длъжността прокурор в Района прокуратура – Пловдив. От 01.03.2010 г. до 31.03.2014 г. е прокурор в Районна прокуратура – Смолян, а от 01.04.2014 г. до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Девин, като считано от 01.10.2016 г. е изпълняващ длъжността „административен ръководител“.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Делиев очертава следните приоритетни направления: повишаване качеството на изготвените прокурорски актове, с цел намаляване на върнатите от съда дела и на оправдателните присъди; приоритетно използване на института на бързото производство; засилване контрола по отношение на срочността и стремеж за скъсяване на времето от извършване на престъплението до налагане на наказанието; намаляване броя на спрените досъдебни производства; приоритетно продължаване на работата по дела със срок на разследване повече от една година, тези, по които има обвиняем с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, както и  делата срещу непълнолетни извършители.

Сред посочените в Концепцията мерки са засилване работата в екип между прокурор и оперативен работник при извършване на предварителни проверки по прокурорски преписки; запазване на практиката за своевременно докладване на преписките от полицейския служител пред наблюдаващия прокурор; засилване взаимодействието със специализираните правоохранителни и контролни органи и провеждане на регулярни срещи за обсъждане на криминогенната обстановка и набелязване на мерки по предотвратяване и разкриване на престъпленията.

Сред набелязаните цели са увеличаване броя на досъдебните производства, разследването, по които да приключи в двумесечния срок и активизиране дейността на прокуратурата по надзора за законност.

Кандидатът заявява и намерение да се използват възможностите на административния ръководител за поощряване на прокурорите и служителите след оценка на извършената от тях работа.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Гергана Мутафова, Георги Кузманов и главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. във връзка с кадровото обезпечаване на прокуратурата, предвид провежданата реформа на съдебната карта; променена ли е криминогенната обстановка, типовата престъпност през 2018 г. в сравнение с предходни години.

В подкрепа на прокурор Делиев се изказаха Гергана Мутафова и главният прокурор Сотир Цацаров, които се позоваха на професионалния му опит като прокурор и следовател, познаването на криминогенната обстановка в региона и установеното добро взаимодействие с институциите в съдебния район.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд