Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Радослав Генов Радев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

13 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б “б“ и ал. 3, т. 1 във вр. чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Радослав Генов Радев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качество.

Радослав Радев е поощрен по предложение от Галин Гавраилов – заместник окръжен прокурор, и.ф. на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пловдив.

В предложението е посочено, че Радослав Радев е започнал професионалната си кариера като следовател в Окръжна следствена служба през 1995 г. Той има над 26 години юридически стаж, от които 24 години като следовател. Разследваните от него дела се отличават с висок обществен интерес, с правна и фактическа сложност, предимно за престъпления против данъчната система.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Радослав Генов Радев от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, считано от 18.03.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд