Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира десет магистрати и повиши на място в по-горен ранг трима

13 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Бояна Любомирова Кузманова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Ренгинар Хасанова Мусова – прокурор в Районна прокуратура - Варна, които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на полк. Христо Гандев Тинев – административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Сливен; Чавдар Тончев Железчев – прокурор в Софийска градска прокуратура; Цветимир Йорданов Цанов – прокурор в Софийска районна прокуратура; Илия Димитров Русенов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

След проведено периодично атестиране Прокурорската колегия прие на основание чл. 206 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „Добра“ на Кирил Александров Въжаров – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5 от ЗСВ, извънредно атестиране на Таня Недкова Иванова – заместник на административния ръководител и и.ф. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново; Валентин Данчев Ортакчев – прокурор в Софийска районна прокуратура; Емил Христо Дангов – прокурор в Апелативна прокуратура - София и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Считано от датата на вземане на решението Прокурорската колегия на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши на място в по-горен ранг, Димитър Георгиев Георгиев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас; Даниела Зефирева Андреева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Венцислав Данев Фердинандов – прокурор в Районна прокуратура - Плевен.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд