Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия възложи на комисиите „Съдебна администрация“ и „Съдебна карта и натовареност на прокурори и следователи“ да предложат разпределение на щатовете за „съдебни помощници“, вкл. за осигуряване на нови щ. бр. чрез трансформиране

13 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация от главния прокурор на Република България за разпределението на щатовете за прокурорски помощници в системата на Прокуратурата на Република България към 27.02.2019 г., както и данни за незаетите щатни бройки за съдебни служители в прокуратурите, данни за съотношението между броя на магистратите спрямо броя на съдебните служители и за натовареността на магистратите към 27.02.2019 г. Информацията е предоставен в изпълнение на решение на Прокурорската колегия по Протокол № 6/20.02.2019 г., т. 24.8, относно разпределението на прокурорските помощници по прокуратури, ведно с възможни варианти за осигуряване на щатни бройки за тази длъжност чрез трансформиране на съществуващи щатове.

Прокурорската колегия възложи на Комисия „Съдебна администрация“ и Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурори и следователи“ да проведат съвместно заседание, като приемат общо становище относно възможностите за разпределение на щата по прокуратури, като предложат варианти за осигуряване на щатни бройки чрез трансформиране на съществуващи такива, в срок до 26.03.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд