Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за формиране и използване на средствата по Централизираният фонд СБКО, които са в размер на 220 076 лв.

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение информацията относно получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласие/отказ за участие в централизирания фонд СБКО за 2019 г. и даде съгласие за промяна по бюджетите на органите на съдебната власт , с цел осигуряване на средства в размер на 220 076 лв. за централизирания фонд за подпомагане на магистрати и съдебни служители.

Средствата за СБКО на персонала се определят в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати, като се разходват и отчитат по реда на чл. 37, ал. 2 от ПМС № 344/21.12.2018 г. в рамките на утвърдените бюджети за 2019 г.

Отказ от участие в създаването на централизирания фонд СБКО за 2019 г. са направили Върховния касационен съд, Окръжен съд – Русе, районните съдилища в гр. Свищов и гр. Крумовград, и Районна прокуратура гр. Мездра.

Пленумът на ВСС  прие за сведение информацията относно получените протоколи от проведени общи събрания в органите на съдебната власт за одобряване/неодобряване проекта на Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО.  Проектът на Правилата са приети от всички органи на съдебната власт, с изключение на Районна прокуратура – Мездра, административните съдилища в гр. Перник и гр. Силистра, и Окръжен съд – Русе. В 139 протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт има изрично решение за одобряване на Правилата.

Пленумът на ВСС измени Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО (приети с решение на ВСС по протокол № 12/13.03.2014 г., изм. и доп. с решение на Пленума на ВСС по протокол № 44/21.12.2017 г. ). Членовете на ВСС решиха да бъде допълнена т. 3, като след думите „…в случаите, когато лицето не може да я подаде лично“ се добавя израза „до административния ръководител“. Създадена бе нова т. 4, според която „Заявлението по т. 3, с изключение на случаите нуждаещи се от спешна и неотложна помощ, се подава след направено искане за изплащане на обезщетение от застраховател, с който ВСС е сключил договор за застраховка „Злополука“ по чл. 224, ал. 2 и чл. 351, ал. 1 от ЗСВ, както и информация от лицето дали съответното лечение, интервенция (процедура) се поема от НЗОК и в какъв размер.“

Новата редакция е във връзка с установената практика по-голяма част от заявленията да се изпращат във ВСС вместо да се адресират до застрахователя, с който Съвета сключва договор.

Предвижда се неизползваните средства от централизирания фонд да се изплащат през последния месец на годината по решение на ВСС, като изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение.

Решено бе в края на бюджетната година на интернет сайта на ВСС да се публикува информация за получените и изразходваните средства от централизирания фонд, при съобразяване със Закона за защита на личните данни.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд