Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри мерки за електронно управление в сектор „Правосъдие“, които да бъдат включени в Пътната карта за изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2019-2023 г.

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри мерки за електронно управление в сектор „Правосъдие“, които да бъдат включени в Пътната карта за изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2019-2023 г.. Одобрен бе и проект на писмо-отговор до Държавна агенция „Електронно управление“ във връзка с актуализиране на Пътната карта за изпълнението на Стратегията.

Пленумът на Висшия съдебен съвет предлага мерки по шест специфични цели, като е посочен и прогнозен бюджет за изпълнението им, както следва:

         - По специфична цел 1.1 Осигуряване на оперативна съвместимост по подразбиране на информационните ресурси предложната мярка е „Осигуряване на по-нататъшна съвместимост/интеграция на информационните системи в съдебната власт, както и с такива, извън нея.“ с прогнозен бюджет 1 000 000 лв.

         - По специфична цел 1.2 Осигуряване на надеждност и мрежова и информационна сигурност на информационните ресурси за е-управление предложената мярка е „Доразвитие на виртуалната частна мрежа и изграждане на свързаност с нужния капацитет, обхващаща сградите на органите на съдебната власт, гарантираща надеждни и сигурни комуникационни канали за обмен на информация в съдебната власт, както и между съдебната власт и изпълнителната власт и осигуряване на достъп до е-услуги и е-правосъдие за граждани, магистрати и съдебни служители за работа в електронна среда. Прогнозният бюджет е в размер на 4 500 000 лв.

          - По специфична цел 1.3 Наличие на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление е предложена мярка „Въвеждане в експлоатация и бъдещо развитие на ЕИСС и разработване  и/или интегриране на нови функционалности в нея, ресурсно обезпечаване на нейното функциониране и на съдилищата с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие, както и други проекти, свързани с основните цели на стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие – информационни системи, софтуер, функционалности и др. Прогнозният бюджет е в размер на 14 000 000 лв.

         - По специфична цел 1.4 Оптимизация на работните процеси и администрацията и промяна на модела на данни за предоставяне на електронни услуги по подразбиране е предложена мярка „Разработване на информационни системи за водените във ВСС регистри включително и извършване на аналитична дейност с тях, както и надграждане на информационните системи използвани в ОСВ при  промяна на нормативната уредба. Прогнозният бюджет е 1 000 000 лв.

         - По специфична цел 2.1 Улесняване на взаимодействието и изграждане на доверие между потребителя и администрацията, публичните институции, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги е предложена мярка „Създаване на център на споделени услуги по електронно управление и поддръжка в системата на съдебната власт и взаимодействие с останалите заинтересовани лица. Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на съдебната власт. Прогнозният бюджет е 3 000 000 лв.

         - По специфична цел 2.2 Трансгранично електронно административно обслужване е предложена мярката „Трансгранична свързаност на системи в ОСВ във връзка с обмен на данни свързани с провеждане на досъдебна и съдебна фаза със страни от ЕС и ЕИО.“ При прогнозен бюджет 500 000 лв.

В случай, че мерките бъдат включени в Пътната карта за изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2019-2023 г. по тях ще бъдат реализирани един или повече проекти. Включването на мерки за реализиране на електронно управление в сектор правосъдие с отговорна институция ВСС ще гарантира оперативната съвместимост между всички държавни институции от изпълнителната и съдебната власт.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд