Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение информацията за 23 проекти изпълнявани от държавни органи и свързани с дейността на съдебната система и финансирани по ОПДУ

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение информацията за 23 проекти – приключили, в изпълнение или предстоящи, касаещи дейността на съдебната система и финансирани по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ по Оперативна програма „Добро управление“. По посочените проекти  бенефициенти са Министерство на правосъдието, ВСС, Национално бюро за правна помощ, Националния институт на правосъдието и Сдружение „Асоциация на българските административни съдии“.

Информацията е предоставена от Управляващия орган на ОПДУ във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/24.01.2019 г., т. 14.

Пълната справка съдържа данни за 54 проекти със срок на изпълнение 2016 - 2020 г., като са посочени бенефициентите, партньорите, стойността на всеки един проект, срока на изпълнение и анотация на целите.

Проектите са насочени, към продължаване на реформите в съдебната система, въвеждане на електронно правосъдие и осъществяване на граждански контрол върху реформите в съдебната система.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд