Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на административните ръководители на Военно-апелативен съд и Военно-апелативна прокуратура да предложат образец на униформено облекло за военните магистрати, в срок до 29.03.2019 г.

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на административните ръководители на Военно-апелативния съд и на Военно-апелативната прокуратура съвместно и след обсъждане с военните магистрати, да предложат на Пленума съгласуван образец на военна униформа, в срок до 29.03.2019 г.

Решението на Висшият съдебен съвет е във връзка с писмо от главния прокурор на Република България, в което е посочена необходимостта от предприемане на действия за утвърждаване по реда на чл. 262, ал. 6 от ЗОВСРБ на униформа и отличителни знаци на военните магистрати.

Посочената разпоредба предвижда, че „Униформата и отличителните знаци на военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури се утвърждават от ВСС по предложение на председателя на ВКС и на главния прокурор на Република България, съгласувано с министъра на отбраната“.
Към настоящия момент военните съдии, прокурори и следователи продължават да носят униформено облекло, определено със заповед от министъра на отбраната през 2001 г., издадена на основание чл. 95, ал. 1 от отменения ЗОВСРБ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд