Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище и съгласува проекта на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот на ул. Черковна № 90, ползван досега от ДКСИ

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище и съгласува проекта на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Черковна“ № 90, на ВСС.

Решението ведно със становището ще бъдат изпратени на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срока, определен в чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация.

Проектът на решение на Министерски съвет предвижда в управление на ВСС да бъде предоставен целия поземлен имот заедно с построените в него четири сгради, поради освобождаване на частта ползвана от Държавната комисия по сигурността на информацията.

Останалата част от имота е в управление на ВСС, съгласно решение на Министерски съвет от 17.03.2011 г.

С предоставянето на целия имот за нуждите на специализираните органи на съдебната власт ще се разреши поетапно проблемът със недостига на помещения и ще осигури на специализираните органи на съдебната власт нормално функциониране, с оглед гарантиране достъпа на обществото до ефективно правосъдие.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд